Dokumenty do umowy

Przed przygotowaniem poszczególnych czynności należy dostarczyć do kancelarii niezbędne dokumenty:

do każdej czynności wymagane są:
- dane z dowodów osobistych, paszportów lub innych dokumentów stwierdzających tożsamość osoby, która będzie dokonywała czynności (np. karty pobytu), stan cywilny,
- podanie NIPów,

zbycie:

a) lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:
- aktualny odpis z księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej (prowadzonej w formie elektronicznej),
- podstawa nabycia, np. akt notarialny,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
- aktualne zaświadczenie z właściwej spółdzielni mieszkaniowej, potwierdzające stan prawny nieruchomości,
- podstawa nabycia, np. przydział lokalu lub akt notarialny,
- jeśli dla prawa założono księgę wieczystą – aktualny odpis księgi lub nr księgi wieczystej (prowadzonej w formie elektronicznej),

c) nieruchomości gruntowej
- aktualny odpis z księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej (prowadzonej w formie elektronicznej),
- podstawa nabycia, np. akt notarialny,
- wypis i wyrys z rejestru gruntów,
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
- ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy,
- informacja o budowlach znajdujących się na działce,

dodatkowe dokumenty i informacje wymagane dla wyżej wymienionych transakcji:
- znajomość wartości rynkowej przedmiotu umowy,
- wypis pełnomocnictwa, jeśli czynność będzie dokonywana przy udziale pełnomocnika,
- dokumenty bankowe, jeśli na nabycie udzielony został kredyt,
- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku, jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze spadkobrania lub zasiedzenia, niezależnie od daty, lub darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanej po 2007 roku,
- jeśli nabycia dokonano w drodze spadkobrania, a spadkobiercy nie zostali ujawnieni w KW – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

protokoły spółek:
- aktualny odpis z KRS,
- aktualny tekst jednolity umowy spółki,

czynności z zakresu prawa spadkowego:
- oświadczenia spadkobierców (przyjęcie/odrzucenie spadku): odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, wskazanie kręgu spadkobierców wstępujących w miejsce odrzucającego spadek, przy odrzuceniu spadku przez małoletniego – zgoda sądu rodzinnego,
- akty poświadczenia dziedziczenia: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, dokument, z którego wynika PESEL zmarłego oraz aktualne odpisy skrócone aktów urodzenia, a dla osób, które zmieniły nazwiska rodowe - odpisy skrócone aktów małżeństwa,
- dział spadku: wskazanie składników majątku, w szczególności nieruchomości, samochodów (do wglądu dokumenty), środków znajdujących się na rachunkach bankowych, dla nieruchomości dokumenty wymagane z zasady tj. w/w przy zbyciu,

umowy małżeńskie majątkowe:
- wprowadzenie rozdzielności majątkowej: odpis skrócony aktu małżeństwa,
- rozszerzenie wspólności majątkowej: odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dokumenty dotyczące nieruchomości (odpis księgi wieczystej lub nr księgi dla KW elektronicznych), na jakie wspólność jest rozszerzana,
- umowa o podział majątku wspólnego: wskazanie składników majątku, w szczególności nieruchomości, samochodów (do wglądu dokumenty), środków znajdujących się na rachunkach bankowych (np. aktualne zaświadczenie z banku o znajdujących się środkach), dla nieruchomości dokumenty wymagane z zasady tj. w/w przy zbyciu,

WAŻNE!
Każda osoba dokonująca czynności u notariusza musi wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości – w szczególności dowodem osobistym lub paszportem. Poświadczeń dokumentów za zgodność dokonuje się wyłącznie po okazaniu notariuszowi oryginału dokumentu

Kontakt


tel. 58 664 12 12
fax. 58 664 12 12


mail Anna Tarasiuk

Godziny otwarcia:

pn. - pt.: 10.00 - 16.00

środy: 10.00 - 18.00