Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym zainteresowane strony są obowiązane lub chciałyby nadać formę notarialną.

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189, poz. 1158 z 2008r.- z późn. zm.) notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) sporządza poświadczenia;
4) doręcza oświadczenia;
5) spisuje protokoły;
6) sporządza protesty weksli i czeków;
7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, notariusz zobowiązany jest do pobierania opłat sądowych i podatków w oparciu o następujące ustawy:
1) ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398 z 2005 roku)
2) ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. nr 101 poz. 649 z 2010 roku)
3) ustawa o podatku od spadków i darowizn (/tekst jednolity Dz.U. nr 90 poz.594 z 2010 roku)

Wynagrodzenie notariusza pobierane jest na podstawie rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 54 poz. 535 z 2004 roku z pózn. zm.). Od wynagrodzenia notariusza naliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z 2004 roku z pózn. zm.) 

Kontakt


tel. 58 664 12 12
fax. 58 664 12 12


mail Anna Tarasiuk

Godziny otwarcia:

pn. - pt.: 10.00 - 16.00

środy: 10.00 - 18.00